Algemene voorwaarden SENSELAB

Algemene voorwaarden SENSELAB

Gedeponeerd op 12 oktober 1998 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34305253 (Assher Fenix Holding BV)

1. Definities

1.1. SENSELAB: het evenementenbureau gevestigd in Amsterdam

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SENSELAB een overeenkomst sluit.

1.3. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij SENSELAB zich jegens Opdrachtgever verbindt om diverse diensten te verlenen waaronder doch niet uitsluitend het organiseren en uitvoeren van een evenement en/of festiviteit, het doen leveren van belevingsitems, artiesten en musici, het doen ter beschikking stellen van accomodaties, licht- en geluidinstallaties, vervoer, beveiliging en entertainment.

1.4. Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van SENSELAB aan Opdrachtgever van de tussen partijen overeengekomen

Overeenkomst.

1.5. Totaalbedrag: het Totaalbedrag dat in de Opdrachtbevestiging staat vermeld.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door SENSELAB gesloten Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming van dergelijke Overeenkomsten en voorts op alle door SENSELAB uitgebrachte offertes en Opdrachtbevestigingen.

2.2. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en eventuele door een Opdrachtgever van SENSELAB gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. In gevallen waarin deze voorwaarden en/of Opdrachtbevestiging niet voorzien, zijn uitsluitend van toepassing de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden van de Vereniging van Organisatoren voor Evenementen, Concerten en Theater Aktiviteiten, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Een exemplaar hiervan wordt Opdrachtgever op eerste verzoek kostenloos ter hand gesteld. Bij strijd tussen de algemene voorwaarden van Senselab en de voorwaarden van de Vereniging van Organisatoren voor Evenementen prevaleren de algemene voorwaarden van Senselab

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

3.1. Alle van SENSELAB uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Mondelinge toezeggingen binden SENSELAB pas nadat deze uitdrukkelijk door SENSELAB schriftelijk via een Opdrachtbevestiging zijn bevestigd.

3.2. SENSELAB is niet eerder gebonden, nadat SENSELAB een order schriftelijk heeft bevestigd. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist weer te geven, tenzij binnen 2 (twee) dagen na overhandiging, danwel verzending hiertegen schriftelijk bezwaar is ontvangen van Opdrachtgever. Indien een afzonderlijke schriftelijke Opdrachtbevestiging is uitgebleven, treedt de door SENSELAB gestuurde factuur daarvoor in de plaats.

4. Prijzen

4.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, waaronder BUMA/STEMRA gage rechten, en exclusief eventuele kosten van derden (zoals transportkosten), die door SENSELAB voor de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld.

4.2. SENSELAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de Overeenkomst mogelijk te maken, dan wel indien de kosten van één of meer van de prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, produktieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen etc., waar ook ter wereld. Bij overschrijding van de offerteprijs behoudt SENSELAB zich het recht voor om op basis van nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

5. Levering SENSELAB

5.1. De in de Opdrachtbevestiging door SENSELAB opgegeven te leveren diensten en/of goederen en daarmee gepaard gaande levertijden zijn bindend.

5.2. Overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde levertijd verplicht SENSELAB niet tot enigerlei vergoeding van schade, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SENSELAB. Bij overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever slechts dan tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, nadat zij SENSELAB schriftelijk heeft gesommeerd. SENSELAB heeft dan het recht, alsnog binnen 10 werkdagen na ontvangst van de sommatie de goederen en/of diensten geheel of gedeeltelijk na te leveren.

6. Prijzen

6.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief

eventuele kosten van derden (zoals onder meer transportkosten en parkeerkosten) die door SENSELAB ten behoeve van voor de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden zijn ingeschakeld.

6.2. SENSELAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer de kosten van één of meer van de prijsbepalende factoren stijgen na de datum van het sluiten van de Overeenkomst. Prijsbepalende factoren zijn onder meer inkoopprijzen, kosten van vervoer, materiaalprijzen, produktieprijzen waaronder loonstijgingen, invoerrechten, belastingen, overheidsheffingen etc., waar ook ter wereld. Bij overschrijding van de offerteprijs behoudt SENSELAB zich het recht voor om op basis van nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen. Indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet (mede) handelt in de uitoefening van of ten behoeve van een vrij beroep of bedrijf, heeft deze Opdrachtgever - in geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na de overeenkomst - de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

7. Annulering

7.1. Indien de Opdrachtgever een Overeenkomst geheel of ten dele annuleert is hij jegens SENSELAB gehouden tot schadeloosstelling volgens onderstaand schema, berekend over het in de Opdrachtbevestiging overeengekomen Totaalbedrag of het geannuleerde gedeelte daarvan:

a. bij annulering een maand of langer voor het tijdstip waarop krachtens de Overeenkomst de eerste dienst en/of

goederen door SENSELAB voor de Opdrachtgever zou moeten worden geleverd: 50% (vijftig procent) van het in de Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst genoemde Totaalbedrag;

b. bij annulering tot14 dagen voordat de eerste dienst en/of goederen door SENSELAB voor de Opdrachtgever zou moeten worden geleverd: 75% (vijfenzeventig procent) van het in de Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst genoemde

Totaalbedrag.

c. bij annulering vanaf 14 dagen voordat de eerste dienst en/of goederen door SENSELAB voor de Opdrachtgever zou moeten worden geleverd: 100% (honderd procent) van het in de Opdrachtbevestiging en/of Overeenkomst genoemde Totaalbedrag.

7.2. Indien SENSELAB in het geval van gehele of gedeeltelijke annulering door de Opdrachtgever jegens derden die door SENSELAB  voor de uitvoering van de Evenementenovereenkomst zijn ingeschakeld gehouden is tot schadeloosstelling(en) en het totaal van die schadeloosstelling(en) het bedrag van de door Opdrachtgever aan SENSELAB verschuldigde schadeloosstelling te boven gaat, is Opdrachtgever tevens jegens SENSELAB gehouden tot vergoeding van dat meerdere.

7.3. Een na het tot stand komen van de Overeenkomst opgegeven vermindering van het aantal personen waarop de Overeenkomst betrekking heeft en deze vermindering minder dan zeven dagen voordat de eerste dienst en/of goederen door SENSELAB voor de Opdrachtgever zou moeten worden geleverd wordt doorgegeven, geldt als een gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst.

7.4. Annulering door de Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden. Voor de berekening van de schadeloosstelling geldt de dag waarop de schriftelijke annulering SENSELAB heeft bereikt.

8. Betaling en verzuim

8.1. Betaling dient te geschieden op de wijze en binnen de termijnen als vermeld in de factuur en/of Opdrachtbevestiging.

8.2. Bij overschrijding van de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van

SENSELAB.

8.3. Is de Opdrachtgever in verzuim dan zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het gehele openstaande declaratiebedrag vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 250,- exclusief BTW.

9. Overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft SENSELAB het recht hetzij nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Opdrachtgever of derden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van SENSELAB.

9.2. Onder overmacht aan de zijde van SENSELAB wordt verstaan: elke buiten de invloed van SENSELAB liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van SENSELAB uit de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn in ieder geval: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, rellen, of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, overstroming, staking, bedrijfsbezetting, beperkende overheidsmaatregelen, in- en 3 uitvoerbelemmeringen, onvoorziene defecten aan machines, storingen in de energielevering en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen.

10. Eigendomsvoorbehoud en andere zekerheden

10.1. Al hetgeen door SENSELAB aan de Opdrachtgever wordt geleverd/nog zal worden geleverd blijft eigendom van SENSELAB.

10.2. Indien duidelijk is dat de Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens SENSELAB heeft

voldaan, of zal kunnen voldoen, is SENSELAB onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, om de nog in eigendom toebehorende zaken voor rekening van de Opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar ze zich bevinden. De Opdrachtgever is verplicht daaraan onmiddellijk haar medewerking te verlenen. Dit voorgaande laat het recht op nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding van SENSELAB onverlet.

10.3. Indien daar naar het oordeel van SENSELAB redenen voor zijn, heeft SENSELAB het recht, alvorens tot levering van haar diensten en/of goederen over te gaan, betaling te verlangen of waarborgen te eisen voor de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever. Tot die tijd is SENSELAB gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht om daarnaast nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

11. Klachten

11.1. De Opdrachtgever is verplicht de door SENSELAB geleverde zaken onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren.

Eventuele klachten over de diensten en/of geleverde goederen van SENSELAB dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij SENSELAB op haar kantoor ingediend te zijn. Na het verstrijken van genoemde termijn komt het recht van de Opdrachtgever om zich op non-conformiteit te beroepen van rechtswege te vervallen.

11.2. Reclames geven de Opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

12. Aansprakelijkheid

12.1. SENSELAB is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door de Opdrachtgever en/of derden als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SENSELAB.

12.2. Voorzover SENSELAB verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SENSELAB wordt uitgekeerd dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft.

12.3. SENSELAB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan wegens overschrijding van termijnen, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SENSELAB.

12.4. SENSELAB is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de Opdrachtgever bij SENSELAB worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de Opdrachtgever.

12.5. SENSELAB is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld dan wel voor schade die wordt veroorzaakt door materialen die door op verzoek en met toestemming van de Opdrachtgever door derden worden geleverd. De Opdrachtgever is verplicht genoemde derden voldoende in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De Opdrachtgever zal zich houden aan de eventueel voor deze werkzaamheden en/of dit materiaal geldende voorschriften.

12.6. SENSELAB is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

13. Intellectuele eigendom

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door SENSELAB geleverde zaken en diensten berusten bij SENSELAB, waaronder maar niet beperkt tot programmatuur, apparatuur, modellen, concepten, belevingsitems, documentaties, analyses, handleidingen, offertes, tekeningen, alsmede het voorbereidend werk daarvan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

13.2. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SENSELAB niet toegestaan om de door SENSELAB geleverde zaken en/of diensten of enig gedeelte daarvan te wijzigen, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.

13.3. SENSELAB verstrekt aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht op de door haar geleverde zaken en diensten. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SENSELAB is opdrachtgever niet gerechtigd de geleverde zaken en/of diensten op een andere wijze te gebruiken dan overeengekomen en/of de aan hem verleende rechten en/of bevoegdheden geheel of  gedeeltelijk aan derde ter beschikking te stellen, over te dragen en/of in licentie te geven.

13.4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij volledig gerechtigd is om de aan SENSELAB ter beschikking gestelde zaken en/of gegevens door SENSELAB te laten verveelvoudigen, openbaar maken of anderszins bewerken zoals in de overeenkomst door partijen nader wordt aangegeven en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Opdrachtgever legt aan SENSELAB alle benodigde bewijsmiddelen van diens rechten over, zoals bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) een afschrift van een merkinschrijving of een licentieovereenkomst.

13.5. In geval van aanspraken van derden terzake van een inbreuk op dergelijke rechten of wanneer het vermoeden bestaat dat met uitvoering van een overeenkomst inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, staat het SENSELAB vrij die maatregelen te nemen die haar goeddunken, teneinde de gestelde inbreuk op te heffen en de schade terzake zoveel mogelijk te beperken.

13.6. De Opdrachtgever verleent SENSELAB vrijwaring voor alle schade en kosten waarvoor SENSELAB wordt aangesproken als gevolg van door derden gestelde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten. De Opdrachtgever zal jegens SENSELAB op diens eerste verzoek afdoende zekerheid stellen voor nakoming van haar hieruit voortkomende financiële verplichtingen jegens SENSELAB.

13.7. De Opdrachtgever zal SENSELAB onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde terzake van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door SENSELAB geleverde (nog te leveren) zaken of verrichte (nog te verrichten) werkzaamheden.

14. Verjaring

14.1. Vorderingsrechten van de Opdrachtgever, niet zijnde een natuurlijk persoon die (mede) handelt in de uitoefening van of ten behoeve van een vrij beroep of bedrijf, jegens SENSELAB verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

15. Geschillen

15.1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomsten tussen SENSELAB en Opdrachtgever, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, worden onderworpen.

15.2. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomsten tussen SENSELAB en Opdrachtgever, alsmede op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit deze Overeenkomsten.